Aandelen, stemrechten en noemer

Aandelen

Het totaal aantal uitgegeven KBC Ancora-aandelen bedraagt 77.011.844.

Er zijn geen financiële instrumenten uitgegeven die zouden kunnen leiden tot de uitgifte van nieuwe aandelen. De financiële dienstverlening wordt verzorgd door KBC Bank, KBC Brussels en CBC Banque. 

Stemrechten en noemer

De Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Ancora van 30 oktober 2020 heeft beslist tot invoering van het loyauteitsstemrecht. 

Dit betekent dat dubbel stemrecht wordt toegekend aan elk KBC Ancora-aandeel dat conform artikel 27 van de statuten gedurende een periode van minstens twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder is ingeschreven in het register van de aandelen op naam. De andere aandelen geven recht op één stem. Gedematerialiseerde aandelen genieten niet van het dubbel stemrecht.

 

De termijn van twee jaar begint te lopen vanaf de datum van inschrijving van de nominatieve aandelen in het aandelenregister. KBC Ancora gebruikt de LIFO-methode ("last in, first out") om de periode van twee opeenvolgende jaren te berekenen. Voor dezelfde aandeelhouder op naam zijn de aandelen die deze het laatst heeft verworven de eerste aandelen die bij latere overdracht of dematerialisatie in mindering zullen worden gebracht van diens globaal bezit van nominatieve KBC Ancora-aandelen.

Het dubbel stemrecht vervalt vanaf de datum van schrapping in voormeld register, behoudens in de wettelijk voorziene gevallen overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

Indien de aandelen worden aangehouden door een vennootschap of een emittent van certificaten, dient deze KBC Ancora zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen van enige wijziging van controle die het verlies van het dubbel stemrecht tot gevolg heeft.

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (“transparantiewet”), zal KBC Ancora het totaal kapitaal, en de evolutie van het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en van het totaal aantal stemrechten openbaar maken, uiterlijk op het einde van elke kalendermaand waarin één van deze aantallen is gestegen of gedaald.

Aandeelhouders van KBC Ancora kunnen op basis van deze informatie nagaan of ze hoger of lager uitkomen dan de statutaire kennisgevingsdrempel van 3% of de wettelijke drempels van 5%, 10%, … (en andere veelvouden van vijf) van het totaal van de stemrechten, en of er bijgevolg een kennisgevingsplicht van deze drempeloverschrijding ontstaat. 

Lees de laatste informatie over de stand van het totaal aantal stemrechten.