KBC Ancora en Cera

Cera heeft een belangrijke deelneming in KBC Ancora 

Tot 12 januari 2001 was KBC Ancora een nagenoeg 100%-dochtervennootschap van Cera. Sinds 13 januari 2001 kent Cera (bij wijze van scheidingsaandeel) 4,2 KBC Ancora-aandelen (tot 14 juni 2007, i.e. vóór de splitsing met factor 1,4, was dit 3 Almancora-aandelen) toe voor elk coöperatief D-aandeel waarmee door vennoten uit Cera wordt uitgetreden. Uittreden uit Cera is in principe mogelijk gedurende de eerste helft van het kalenderjaar. Hierdoor daalt de nog uit te keren participatie van Cera in KBC Ancora in principe gestaag. Anderzijds kan Cera in het kader van haar beleggingspolitiek KBC Ancora-aandelen aan- en verkopen op de beurs. 

KBC Ancora en Cera spelen belangrijke rol in verankering KBC Groep

Zoals beschreven in ‘stabiel aandeelhouder KBC Groep’, treden Cera en KBC Ancora als één partij op voor wat betreft de rechten en de plichten onder de aandeelhoudersovereenkomst die werd gesloten tussen Cera, KBC Ancora, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders.

Samenstelling Raden van Bestuur ten dele gelijklopend

Cera en KBC Ancora hebben dezelfde gedelegeerd bestuurders (bestuurders A binnen Almancora Beheersmaatschappij). Bovendien komen de bestuurders B uit de vennotenbeweging van Cera. Meer info over de bestuurders. 

Kostendelende overeenkomst tussen KBC Ancora en Cera 

KBC Ancora sloot met Cera een kostendelende overeenkomst af met het oog op een kostenefficiënte werking voor beide partijen. Voor de verschillende kosten binnen de kostendelende overeenkomst wordt jaarlijks een budget opgemaakt. Op halfjaarbasis betaalt KBC Ancora aan Cera een prorata deel van deze gebudgetteerde kosten. Op het einde van elk kalenderjaar wordt een afrekening gemaakt op basis van de effectieve kosten. Volgende kostendoorrekeningspercentages worden sinds 1 januari 2018 toegepast:

  • Kosten van bestuur / directie / advies: 20%
  • Kosten van communicatie: 20%
  • Kosten van financieel patrimonium: 50% 
  • Kosten van vennoten- en kapitaaladministratie: 5% 
  • Kosten van ondersteuning: 15%

Wat als u vennoot bent van Cera? 

Indien u D-aandelen van Cera bezit, dan ontvangt u, bij uittreding met deze D-aandelen, 4,2 KBC Ancora-aandelen per D-aandeel. U kan in principe enkel vrijwillig uittreden in de eerste jaarhelft, dus tussen 1 januari en 30 juni van elk jaar. 

Ook als u vennoot blijft met uw D-aandelen evolueert de waarde ervan mee met de waarde van de onderliggende KBC Ancora-aandelen. Bovendien bouwt u een fiscaal-vriendelijk ‘dividendspaarpotje’ op: het verschil tussen het dividend op 4,2 KBC Ancora-aandelen en het dividend op één D-aandeel wordt immers voor u opgespaard en gekapitaliseerd. Dit dividendspaarpotje zal u in geld uitbetaald worden op het moment dat u effectief uittreedt, en dit bovenop de KBC Ancora-aandelen waarop u hoe dan ook recht hebt. Bij uittreding met uw D-aandelen, worden uw KBC Ancora-aandelen op een effectenrekening bij KBC Bank geleverd. U kan de KBC Ancora-aandelen vervolgens gewoon bijhouden op uw effectenrekening of deze verhandelen op de beurs.