Financiële resultaten

Vooraf

Dit onderdeel van de website beschrijft in het kort het cijfermateriaal uit het laatst beschikbare jaarverslag (2022/2023). 

Kerncijfers (tot 30 juni 2023)

Balans na winstverdeling 

ACTIVA
(in miljoen euro)
3.654 PASSIVA 3.654
Financiële Vaste Activa 3.600 Inbreng 2.022
Eigen aandelen 450 Reserves 1.458
Liquide middelen Schulden 174 
   

Kapitaal en aandelen 

Op 30 juni 2023 bedroeg het eigen vermogen van KBC Ancora 3.480 miljoen euro. Het kapitaal van KBC Ancora bedroeg 2.022 miljoen euro en werd vertegenwoordigd door 78.301.314 aandelen, waarvan KBC Ancora er 1.289.470 had ingekocht. 

Deelname in KBC Groep 

Op balansdatum bezat KBC Ancora 77.516.380 KBC Groep-aandelen. Dit vertegenwoordigde een participatie van 18,6% in KBC Groep.

Netto-schuldpositie

Op balansdatum bedroeg de netto-schuldpositie (de schulden verminderd met het totaal van de activa exclusief de financiële vaste activa en de ingekochte eigen aandelen) van KBC Ancora 170 miljoen euro. De schulden werden in hoofdzaak bepaald door 173 miljoen euro financiële schulden.

Opbrengsten, kosten 

De opbrengsten van KBC Ancora bestaan nagenoeg volledig uit dividenden die zij ontvangt op haar participatie in KBC Groep. 

De kosten van KBC Ancora bestaan enerzijds uit kosten die exclusief op KBC Ancora betrekking hebben, zoals kosten in het kader van de financiële dienstverlening, kosten gerelateerd aan de beursnotering, kosten inzake het bestuurderschap en kosten van schulden en anderzijds uit werkingskosten in het kader van de kostendelende overeenkomst. KBC Ancora richtte met Cera een kostendelende overeenkomst op met het oog op een kostenefficiënte werking voor beide partijen.  

De volgende tabellen geven een overzicht van de evolutie van de opbrengsten en kosten die KBC Ancora de afgelopen boekjaren realiseerde. 

Resultaat KBC Ancora
(in miljoen euro)
Boekjaar
2022/2023
Boekjaar
2021/2022
Boekjaar
2020/2021
Opbrengsten 311,0 821,7 545,9
Bedrijfsopbrengsten 0,0 0,0 0,1
Recurrente financiële opbrengsten
(hoofdzakelijk dividenden uit financiële vaste activa) 
310,9 821,7 34,1
 Niet-recurrente financiële opbrengsten
(terugname waardeverminderingen)  
0,0  0,0  511,7 
Kosten 12,1 16,9 16,2
Bedrijfskosten 3,0 3,3 2,4
Financiële kosten 9,0 13,6 13,8

Kasstromen

Onderstaande tabel geeft een beeld van de kasstromen over de afgelopen boekjaren.

Kasstroomtabel
(in miljoen euro)
Boekjaar
2022/2023
Boekjaar
2021/2022
Boekjaar
2020/2021
Netto kasstroom -75,7 11,6 2,3
 Indirecte methode      
Operationele activiteiten 303,9 817,3 31,8
Nettoresultaat (excl. dividendopbrengsten) -11,2 -16,8 495,6
Wijziging nettowerkkapitaal -49,5 -4,4 0,0
Niet-cash resultaat (terugname van  waardeverminderingen)  0,0  0,0  -511,7 
Herallocatie van cashflows 54,6  16,9  13,8 
Ontvangen dividenden 310,1  821,7  34,1 
Investeringsactiviteiten 0,0 0,0 0,0
Financiële vaste activa 0,0 0,0 -511,7
Terugname waardevermindering financiële vaste activa 
 
0,0  0,0  511,7 
Financieringsactiviteiten -379,6 -805,7 -29,5
Financiële schulden -70,0 -100,0 0,0
Betaalde interesten -9,1  -13,1  -13,8 
Uitkering interim-dividend -254,9 -688,3 -15,7
 Verwerving eigen aandelen -45,7  -4,3  0,0 
 

Dividend

Dividendhistoriek
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het resultaat, het recurrent resultaat (i.c. na correctie voor terugname van waardeverminderingen) en het totale bruto-dividend dat KBC Ancora uitkeerde in de afgelopen 10 boekjaren.

 
Boekjaar Resultaat per aandeel (in euro) Recurrent resultaat per aandeel (in euro)
Dividend per aandeel (in euro)
2022/2023 3,81 3,81 3,31
2021/2022 10,28 10,28 8,79
2020/2021 6,76 0,23 0,20
2019/2020 0,78 0,78 -
2018/2019 3,24 3,24 3,08
2017/2018 2,75 2,75 2,61
2016/2017 10,77 2,51 2,13
2015/2016 -0,27 -0,27 -
2014/2015 1,71 1,71 1,36
2013/2014 0,34 -0,56 -
Dividendpolitiek