Financiële resultaten

Vooraf

Dit onderdeel van de website beschrijft in het kort het cijfermateriaal uit het laatst beschikbare jaarverslag (2021/2022). 

Kerncijfers (tot 30 juni 2022)

Balans na winstverdeling 

ACTIVA
(in miljoen euro)
3.680 PASSIVA 3.680
Financiële Vaste Activa 3.600 Inbreng 2.022
Eigen aandelen 4 Reserves 1.414
Liquide middelen 76  Schulden 244 
   

Kapitaal en aandelen 

Op 30 juni 2022 bedroeg het eigen vermogen van KBC Ancora 3.436 miljoen euro. Het kapitaal van KBC Ancora bedroeg 2.022 miljoen euro en werd vertegenwoordigd door 78.301.314 aandelen, waarvan KBC Ancora er 117.186 had ingekocht. 

Deelname in KBC Groep 

Op balansdatum bezat KBC Ancora 77.516.380 KBC Groep-aandelen. Dit vertegenwoordigde een participatie van 18,6% in KBC Groep.

Netto-schuldpositie

Op balansdatum bedroeg de netto-schuldpositie (de schulden verminderd met het totaal van de activa exclusief de financiële vaste activa en de ingekochte eigen aandelen) van KBC Ancora 168 miljoen euro. De schulden werden in hoofdzaak bepaald door 243 miljoen euro financiële schulden.

Opbrengsten, kosten 

De opbrengsten van KBC Ancora bestaan nagenoeg volledig uit dividenden die zij ontvangt op haar participatie in KBC Groep. 

De kosten van KBC Ancora bestaan enerzijds uit kosten die exclusief op KBC Ancora betrekking hebben, zoals kosten in het kader van de financiële dienstverlening, kosten gerelateerd aan de beursnotering, kosten inzake het bestuurderschap en kosten van schulden en anderzijds uit werkingskosten in het kader van de kostendelende overeenkomst. KBC Ancora richtte met Cera een kostendelende overeenkomst op met het oog op een kostenefficiënte werking voor beide partijen.  

De volgende tabellen geven een overzicht van de evolutie van de opbrengsten en kosten die KBC Ancora de afgelopen boekjaren realiseerde. 

Resultaat KBC Ancora
(in miljoen euro)
Boekjaar
2021/2022
Boekjaar
2020/2021
Boekjaar
2019/2020
Opbrengsten 821,7 545,9 77,6
Bedrijfsopbrengsten 0,0 0,1 0,0
Recurrente financiële opbrengsten
(dividenden uit financiële vaste activa) 
821,7 34,1 77,5
 Niet-recurrente financiële opbrengsten
(terugname waardeverminderingen)  
0,0  511,7  0,0 
Kosten 16,9 16,2 16,7
Bedrijfskosten 3,3 2,4 2,2
Financiële kosten 13,6 13,8 14,5

Kasstromen

Onderstaande tabel geeft een beeld van de kasstromen over de afgelopen boekjaren.

Kasstroomtabel
(in miljoen euro)
Boekjaar
2021/2022
Boekjaar
2020/2021
Boekjaar
2019/2020
Netto kasstroom 11,6 2,3 60,9
 Indirecte methode      
Operationele activiteiten 817,3 31,8 75,3
Nettoresultaat (excl. dividendopbrengsten) -16,8 495,6 -16,6
Wijziging nettowerkkapitaal -4,4 0,0 0,0
Niet-cash resultaat (terugname van  waardeverminderingen)  0,0  -511,7  0,0 
Herallocatie van cashflows 16,9  13,8  14,4 
Ontvangen dividenden 821,7  34,1  77,5 
Investeringsactiviteiten 0,0 0,0 0,0
Financiële vaste activa 0,0 -511,7 0,0
Terugname waardevermindering financiële vaste activa 
 
0,0  511,7  0,0 
Financieringsactiviteiten -805,7 -29,5 -14,4
Financiële schulden -100,0 0,0 0,0
Betaalde interesten -13,1  -13,8  -14,4 
Uitkering interim-dividend -688,3 -15,7 0,0
 Verwerving eigen aandelen -4,3  0,0  0,0 
 

Dividend en dividendrendement 

In augustus 2019 besliste de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutaire bestuurder van KBC Ancora, tot een beperkte aanpassing van het dividendbeleid waarbij, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat van het boekjaar (i.e. na correctie voor eventuele uitzonderlijke resultaten en na verplichte aanleg van de wettelijke reserve) als (interim-)dividend wordt uitgekeerd. Ten opzichte van de vroegere dividendpolitiek betekent dit een afname met 10%. Doordat KBC Ancora hierdoor meer liquide middelen binnen de vennootschap houdt, kunnen de uitstaande financiële schulden sneller afgebouwd worden. Dit maakt de balans van KBC Ancora schokbestendiger en zal in principe resulteren in een snellere afname van de verschuldigde rentelasten.

 

 

Indien KBC Ancora in een boekjaar geen dividend ontvangt uit haar deelneming in KBC Groep, zal ook KBC Ancora geen dividend uitbetalen. Indien KBC Ancora in een daarop volgend boekjaar opnieuw KBC Groep-dividenden ontvangt, zal haar overgedragen resultaat verrekend worden bij de bepaling van de uitkeerbare winst.

Deze aangepaste dividendpolitiek zou in principe voor het eerst toepassing vinden op het interim-dividend dat (behoudens uitzonderlijke omstandigheden) begin juni 2020 betaalbaar zou gesteld worden. 
In de context van de COVID-19-pandemie besliste de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutaire bestuurder van KBC Ancora, evenwel om over boekjaar 2019/2020 noch een interim-dividend uit te keren, noch een slotdividend voor te stellen. KBC Ancora heeft de middelen, die op die manier binnen de vennootschap werden gehouden, aangewend in het kader van de leningen (100 miljoen euro) die in mei 2022 op vervaldatum kwamen.

In boekjaar 2020/2021 werd de gewijzigde dividendpolitiek voor het eerst toegepast, wat leidde tot de uitkering van een interim-dividend van 0,44 euro per aandeel in juni 2021. 
In boekjaar 2021/2022 besliste KBC Groep om, naast het gebruikelijke interim-dividend van 1,00 euro per KBC Groep-aandeel over haar lopende boekjaar, in november 2021 eveneens een bijkomend dividend over boekjaar 2020 uit te keren van 2,00 euro per KBC Groep-aandeel. Aansluitend besliste KBC Ancora tot een eenmalige afwijking van haar dividendkalender, door reeds in december 2021 een eerste interim-dividend uit te keren van 2,30 euro per aandeel. Volgend op het slotdividend van KBC Groep van 7,60 euro per aandeel in mei 2022, keerde KBC Ancora in juni 2022 een tweede interim-dividend uit ten bedrage van 6,49 euro per aandeel. Er zal geen slotdividend uitgekeerd worden over boekjaar 2021/2022.