Historiek

1998

KBC Ancora werd opgericht op 18 december 1998 als Cera Ancora NV. Het kapitaal van Cera Ancora werd gevormd door de inbreng van 35.950.000 Almanij-aandelen en van ca. 12,4 miljoen euro aan liquiditeiten en werd bijna volledig door Cera (toen Cera Holding) onderschreven. Cera Ancora was aldus een quasi 100% dochter van Cera.

2001

In 2000 werd de basis gelegd voor een ingrijpende herstructurering van Cera Ancora en van Cera, die respectievelijk op 12 en op 13 januari 2001 goedgekeurd werden. Deze herstructureringen kwamen er in uitvoering van een dading die afgesloten werd ter beëindiging van een juridische betwisting die terugging tot de fusie in 1998 van CERA Bank, ABB Verzekeringen en Kredietbank.

De herstructurering van Cera Ancora enerzijds leidde tot de omvorming van Cera Ancora NV tot Almancora Comm.VA, de splitsing van de Almancora-aandelen waardoor het kapitaal vertegenwoordigd werd door 55.929.510 aandelen en de verhoging (door inbreng en aankoop) van de participatie in Almanij tot 55.929.510 aandelen (28,56%). Anderzijds werd bij de herstructurering van Cera aan de vennoten van Cera het recht verleend op drie Almancora-aandelen per coöperatief D-aandeel waarmee zij uittraden.

Op 4 april 2001 werd Almancora voor het eerst op de beurs genoteerd. Vanaf die datum waren de aandelen vrij verhandelbaar op het segment ‘dubbele fixing’ van Euronext Brussels. 

2005

Op 2 maart 2005 werd de structuur van de Almanij/KBC-groep vereenvoudigd door middel van een fusie door overname van Almanij door KBC Bankverzekeringsholding. 

De fusie tot KBC Groep had enkele belangrijke gevolgen voor Almancora:

  • Naar aanleiding van de fusie heeft Almancora op 2 maart 2005 KBC Groep-aandelen ontvangen, gebaseerd op een ruilverhouding van 1,35 nieuwe KBC Groep-aandelen per Almanij-aandeel. 
  • Tot aan de fusie werd de aandeelhoudersstabiliteit van de Almanij/KBC-groep verzekerd door Cera, Almancora en de Andere Vaste Aandeelhouders, die hiertoe een aandeelhoudersovereenkomst hadden afgesloten. Naar aanleiding van de fusie werd een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst afgesloten, waartoe tevens MRBB toetrad. De stabiele aandeelhouders van de KBC-groep omvatten voortaan Cera, Almancora, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders.
  • Door het wegvallen van Almanij, verdween ook de winstreservering op dat niveau.

2007

Op 15 juni 2007 wijzigde de vennootschapsnaam Almancora in KBC Ancora en werd het Almancora-aandeel gesplitst met een factor 1,4 (7 nieuwe KBC Ancora-aandelen per 5 bestaande Almancora-aandelen). Beide wijzigingen beogen de band tussen het KBC Ancora-aandeel en het KBC Groep-aandeel nog beter tot uiting te brengen.

De splitsing heeft eveneens tot gevolg dat sinds 15 juni 2007 de vennoten van Cera die met hun D-aandelen uittreden recht hebben op 4,2 KBC Ancora-aandelen per D-aandeel. Door dit ‘scheidingsaandeel in natura’ neemt de nog uit te keren participatie van Cera in KBC Ancora door de tijd gestaag af.

Sinds 15 juni 2007 noteert het KBC Ancora-aandeel op het continusegment van Euronext Brussels.

Op 8 augustus 2007 meldden Cera en KBC Ancora dat ze hun gezamenlijke participatie in KBC Groep hadden verhoogd tot meer dan 30 %. De overschrijding van de 30 %-drempel was belangrijk in het kader van de wet op de openbare overnamebiedingen die op 1 september 2007 in werking trad. Participaties van meer dan 30 % die bestaan op het moment van de inwerkingtreding van de wet, geven immers geen aanleiding tot enige biedplicht, , terwijl het na die datum niet langer mogelijk was om die drempel te overschrijden zonder een openbaar bod uit te brengen.

2012

In december 2012 verhoogde KBC Groep haar kapitaal met 1,25 miljard euro door de uitgifte van nieuwe aandelen. KBC Ancora steunde deze kapitaalverhoging, maar nam er zelf niet aan deel. Cera nam minder dan proportioneel deel aan de kapitaalverhoging. De gezamenlijke participatie van Cera en KBC Ancora daalde daardoor onder de 30 %-drempel. Cera en KBC Ancora traden wel met bijkomende KBC Groep-aandelen, die ze reeds in bezit hadden, toe tot de aandeelhoudersovereenkomst tussen Cera, KBC Ancora, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders, waardoor deze overeenkomst blijvend meer dan 30 % van het totaal aantal KBC Groep-aandelen groepeert.

2013

In juli 2013 trok KBC Ancora een nieuwe kredietverlener aan voor 325 miljoen euro leningen die in 2007 verstrekt werden door KBC Bank. 
In november 2013 verkocht KBC Ancora 4,7 miljoen KBC Groep-aandelen. Met de hierbij vrijgemaakte middelen werd een lening ingekocht met een nominaal bedrag van 175 miljoen euro, die KBC Bank in 2007 aan KBC Ancora had verstrekt. 
Beide transacties hadden een positieve impact op de kapitaalpositie van KBC Bank.

 

2014

Op 1 december 2014 verlengden Cera en KBC Ancora, samen met MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders, het onderlinge overleg met betrekking tot KBC Groep in geactualiseerde vorm voor een nieuwe periode van 10 jaar. Hiermee zorgden de betrokken aandeelhouders voor een bestendiging van de aandeelhoudersstabiliteit en ondersteunden zij de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. In dat kader traden Cera, KBC Ancora, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders met al hun aandelen toe tot de aandeelhoudersovereenkomst en groeperen zij 40% van het totale aantal uitstaande KBC Groep-aandelen.

2019

In augustus 2019 besliste KBC Ancora tot een beperkte aanpassing van het dividendbeleid. Van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat van het boekjaar zal 90% als dividend worden uitgekeerd. Ten opzichte van de vroegere dividendpolitiek betekent dit een afname met 10%. Doordat KBC Ancora hierdoor meer liquide middelen binnen de vennootschap houdt, zullen de uitstaande financiële schulden sneller kunnen afgebouwd worden. Dit maakt de balans van KBC Ancora schokbestendiger.

Op 25 oktober 2019 besliste een Buitengewone Algemene Vergadering om KBC Ancora met ingang van 1 januari 2020 om te vormen van een commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA) naar een naamloze vennootschap (NV) met enige (statutaire) bestuurder.

Daarbij werd gebruikt gemaakt van de mogelijkheden die de ‘vernieuwde’ NV biedt om de enige bestuurder in de statuten dezelfde rechten te verlenen als in een Comm.VA, zodat de wijziging van de rechtsvorm geen impact heeft op de verankeringsstructuur. 

2020

De Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Ancora van 30 oktober 2020 besliste tot invoering van het loyauteitsstemrecht. Dit betekent dat dubbel stemrecht wordt toegekend aan elk KBC Ancora-aandeel dat gedurende een periode van minstens twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder is ingeschreven in het register van de aandelen op naam. De andere aandelen geven recht op één stem. Gedematerialiseerde aandelen genieten niet van het dubbel stemrecht.

2022 - 2023

In de periode juni 2022 – maart 2023 implementeerde KBC Ancora een programma inkoop eigen aandelen voor een totaal bedrag van 50 miljoen euro. In totaal kocht KBC Ancora 1.289.470 eigen aandelen in, wat overeenkomt met 1,6% van het aantal uitstaande aandelen.

Deze ingekochte eigen aandelen werden vernietigd door de buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 2023, waardoor het aantal uitstaande aandelen is afgenomen van 78.301.314 tot 77.011.844.